Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1  Správce osobních údajů Buddyvet s.r.o., IČ: 17327792, DIČ: CZ17327792, se sídlem: nám. sv. Václava 60/12, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, spisová značka: C 369991 vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.2  Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3  Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.tlappka.cz a mobilní aplikace na Appstore a Google play. (dále jen „online služby“).

1.4  Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud používáte naše online služby nebo jste s námi v jiném kontaktu (souhrnně „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do třech kategorií: (a) informace, které nám poskytnete; (b) informace, které shromažďujeme automatizovanými postupy; a(c) informace, které získáváme z jiných zdrojů.  Obecně platí, že nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Mohou se však objevit situace, kdy je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro poskytnutí určité služby, případně je vyžadováno ze zákona. Vezměte, prosím, na vědomí, že v určitých případech vám nemusíme být schopni poskytnout své služby, pokud nám dané údaje neposkytnete. Dáme vám vědět, pokud bude poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné. Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů. V závislosti na tom, jakým způsobem mezi námi probíhá kontakt, nám můžete poskytnout následující údaje:

2.1.1  Osobní informace – například vaše jméno, poštovní či emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a jiné kontaktní informace–pokud se registrujete v rámci našich online služeb, zapojíte se do jedné z našich soutěží, případně nás kontaktujte telefonicky či prostřednictvím našich online služeb;

2.1.2 Transakční informace – například informaci o zaslané notifikaci;

2.1.3 Informace o účtu – například vaše uživatelské jméno a heslo (nebo jiný údaj, který vás identifikuje) používané pro přístup k našim online službám nebo k nákupu či využívání našich produktů a služeb;

2.1.4 Profilové informace, včetně produktů a služeb, které máte rádi, případně informace o čase, kdy naše služby využíváte;

2.1.5 Jiné osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete během kontaktu s námi. Informace shromažďujeme automatizovanými postupy.

2.1.6 Můžeme používat automatizované technologie za účelem sběru informací z vašeho počítačového systému či mobilního zařízení, a to během využívání našich online služeb. Automatizované technologie mohou zahrnovat soubory cookies, místní sdílené objekty a internetové tagy.

Můžeme shromažďovat vaše následující informace:

·      Adresa internetového protokolu (IP); Datum a čas přístupu k našim online službám;

·      Název a URL souboru získaného v době, kdy používáte naše online služby;

·      Operační systém počítače nebo mobilního zařízení a typ prohlížeče;

·      Typ mobilního zařízení a jeho nastavení;

·      Jedinečné identifikační číslo vašeho zařízení(UDID) nebo identifikační číslo vašeho mobilního zařízení (MEID);

·      Výrobní číslo zařízení a jednotlivých komponent;

·      Reklamní identifikátory (např. IDFA nebo IFA) či podobné identifikátory;

·      Odkazující web (tedy stránka, která vás přivedla na naše webové stránky) nebo aplikace;

·      Informace o tom, jak používáte naše online služby – například jaké stránky v rámci našich webů či mobilních aplikací navštívíte. Naše online služby mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače pomocí geolokalizace a technologií, jako jsou GPS, Wi-Fi, Bluetooth, nebo blízkost základnové stanice. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů budete vyzváni, abyste službě nebo aplikaci tlappka udělili souhlas se zpracováním těchto informací. Svůj souhlas se shromažďováním těchto údajů můžete odvolat pomocí nastavení daného zařízení či webového prohlížeče. Pokud máte jakékoliv dotazy o to, jak nám zabránit ve shromažďování přesných informací o vaší poloze, doporučujeme vám obrátit se na svého poskytovatele mobilních služeb, výrobce mobilního zařízení či poskytovatele webového prohlížeče. Některé online služby nemusí bez informací o vaší poloze správně fungovat. Pokud budete chtít, abychom vymazali námi získané informace, které by mohly identifikovat vaši přesnou polohu, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Ze zákona můžeme být povinni si určité informace ponechat.

·      Shromažďujeme informace z jiných zdrojů.Informace o vás můžeme rovněž získávat od jiných společností a organizací, včetně veřejných databází, platforem sociálních sítí nebo externích partnerů –např. subjektů, které zajišťují analytické či marketingové služby. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Můžeme například shromažďovat informace z vašeho veřejného profilu, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž můžeme shromažďovat komunikaci v rámci sociálních sítí, která je nám určena nebo která se nás týká. Informace, které nám poskytnete, můžeme kombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáme z jiných zdrojů.

2.2  Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.2.1  plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

2.2.2  zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv, formou notifikací v mobilu nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

2.2.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

2.2.5 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.2.6 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor.Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací.Tento výčet je pouze příkladný;

2.2.7 plnění dalších zákonných povinností znamená:poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Práva subjektu údajů

3.1  Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

3.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

3.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

3.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

3.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

3.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20GDPR;

3.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

3.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

4 Cookies

4.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

4.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

4.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

4.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

4.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

4.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

4.5  K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

4.5.1 Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky: https://policies.google.com/technologies/ads (reklamní cookies)

4.5.2 Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy (reklamní cookies)

4.5.3 Smartsupp.com, se sídlem: Šumavská 31, 602 00 Brno, CZ03668681; podmínky: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

4.5.4 Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26168685; podmínky: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/ (reklamní cookies)

4.5.5 Smartlook.com, s.r.o, se sídlem v Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Česká republika; podmínky: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy

4.6  Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních asociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním asociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

5 Předávání do třetích zemí

5.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6 Informace a otázky

6.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na podpora@buddyvet.cz