Obchodní podmínky

1. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Obchodní podmínky (dále též jako „OP“) - tyto podmínky, které upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále též jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Objednatelem, Zprostředkovatelem a Poskytovatelem ze Smlouvy o poskytnutí veterinární péče. Tyto OP dále upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživateli v souvislosti s přístupem a užitím Portálu.

Portál - internetové stránky www.tlappka.cz či aplikace, provozované Zprostředkovatelem, prostřednictvím kterých umožňuje Zprostředkovatel Uživatelům, resp. Objednatelům přístup ke Službám veterinární péče.  Služby jsou přístupné za pomocí mobilní aplikace (pro iOS, Android apod.).

Zprostředkovatel - česká obchodní společnost Buddyvet s.r.o., IČ: 17327792, DIČ: CZ17327792, se sídlem: nám. sv. Václava 60/12, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, spisová značka: C 369991 vedená u Městského soudu v Praze.

Objednatel - fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s čl. 2 těchto OP uzavře Smlouvu o poskytnutí veterinární péče prostřednictvím Portálu Zprostředkovatele.

Poskytovatel – osoba mající veterinární vzdělání, poskytující Služby veterinární péče prostřednictvím Portálu.

Uživatel je každá osoba, která přistupuje k webovým stránkám www.tlappka.cz a také mobilní aplikaci tlappka.

Služby veterinární péče (dále též jako „Služby“) – činnosti zprostředkovávané ze strany Zprostředkovatele a vykonávané smluvními partnery Zprostředkovatele (tj. spolupracujícími osobami, které mají veterinární vzdělání) pro Objednatele, spočívající zejm. v poskytování veterinárních konzultací. Zprostředkovatel funguje ve vztahu k Objednateli jako zprostředkovatel, tj. jeho činnost spočívá v zprostředkování Služeb veterinární péče prostřednictvím Portálu, nikoli však v samotném poskytnutí těchto Služeb. Bližší popis Služeb je definován na Portálu.

Smlouva o poskytnutí veterinární péče (dále též jako „Smlouva“) – smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem realizovaný prostřednictvím Portálu, jehož obsah je upraven těmito OP a jejímž předmětem je poskytování Služeb veterinární péče Poskytovatelem pro Objednatele za podmínek uvedených v těchto OP.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.  Smlouva o poskytnutí Služby veterinární péče je uzavřena na základě objednávky provedené Objednatelem ve formě dotazu položeného prostřednictvím Portálu Zprostředkovatele (dále též jako „Objednávka“), a to potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele. Za potvrzení Objednávky se považuje odpověď Objednateli na jeho dotaz prostřednictvím Portálu. Smlouva je účinná okamžikem uzavření Smlouvy, tzn. potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele.

2.2. Nezbytným předpokladem pro užívání Služeb Objednatelem nebo užívání Portálu Uživatelem je vyslovení souhlasu s těmito OP. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito OP Objednatel nebo Uživatel učiní některým z dále uvedených postupů: A) učiněním Objednávky; B) úhradou ceny Služeb; C) faktickým užitím Služeb ze strany Objednatele; D) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Objednatele, resp. Uživatele s těmito OP.

2.3.  Objednatel, resp. Uživatel vyslovením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.

2.4.  Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy, tj. obsah Smlouvy je určen těmito OP a tyto OP upravují práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na webových stránkách www.tlappka.cz.  

2.5. Zprostředkovatel neodpovídá za výsledek činnosti třetích osob (Poskytovatelů), které prostřednictvím Portálu poskytují Služby. Zprostředkovatel v tomto případě pouze zprostředkovává Objednateli možnost poskytnutí Služby.

2.6. Nic v těchto OP nestanoví povinnost Zprostředkovatele zprostředkovat poskytnutí Službu Objednateli. Též Poskytovatel je zejména oprávněn odmítnout poskytnout Službu, pokud by požadovaná Služba byla v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či jinak byl v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele, Zprostředkovatele či třetích osob.

2.7. Uživatelé akceptují, že veškeré informace a doporučení poskytnuté prostřednictvím Portálu nebo aplikace jsou poskytovány na základě dostupných znalostí a v dobré víře jako obecná doporučení, nikoliv jako specifické pokyny pro konkrétní případy. Uživatel bere na vědomí, že finální rozhodnutí a akce podniknuté na základě těchto informací a doporučení jsou na jeho vlastní riziko a odpovědnost."

3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli prostřednictvím Portálu Služby:

i) v rámci ročního členství, kdy je k dispozici neomezený počet konzultací.  Konzultací se rozumí časový úsek od položení dotazu prostřednictvím Portálu Zprostředkovatele do (okamžik, který nastane nejdříve): a) Objednatel potvrdí Poskytovateli řádné přijetí poskytnutí Služeb (tzn. došlo k ukončení konzultace s tím, že Objednatel již nemá žádné další dotazy a Poskytovatel uzavírá konzultaci vedenou prostřednictvím Portálu) nebo b) uplyne 48 hodin od poslední komunikace vedené prostřednictvím Portálu mezi Objednatelem a Poskytovatelem a Objednatel neměl v této době již žádný doplňující dotaz na Poskytovatele.

ii) v rámci půlročního členství, kdy počet otázek a odpovědí není omezen délkou, ale časovým rámcem. Konzultace může trvat pouze 24 hodin.

3.2. Uplatnění práv z vadného plnění: Nevyplyne-li z ustálené praxe Poskytovatele a Objednateli jinak či v případě pochybností platí, že Služby byly řádně poskytnuty také tehdy, pokud (okamžik, který nastane nejdříve): a) Objednatel potvrdí Poskytovateli řádné přijetí poskytnutí Služeb nebo b) uplyne 48 hodin ode dne poskytnutí Služby a Objednatel nenamítne vady takového plnění.

3.3. Zprostředkovatel a Objednatel pro zamezení pochybností výslovně sjednávají, že Zprostředkovatel je oprávněn užít obecné informace o poskytnutých Službách za účelem informování třetích osob (tzv. reference), a to formou prezentace na internetových stránkách nebo v propagačních materiálech Zprostředkovatele, vždy však způsobem, kterým nedojde k poškození dobrého jména a oprávněných zájmů Objednatele.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1.  Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost pro zajištění řádného poskytování Služeb.

4.2.  Objednatel je povinen za poskytování Služeb hradit cenu dle čl. 6. OP.

4.3.  Objednatel se zavazuje nevyužívat Službu či Portál takovým způsobem, který by vedl k porušení práv nebo k jakémukoliv poškození Zprostředkovatele a třetích osob.

4.4.  Objednatel je povinen při objednávce Služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely plnění Smlouvy a udržovat tyto údaje aktuální. Odpovědnost vyplývající z nesprávného, nepravdivého či neaktuálního uvedení údajů nese výlučně Objednatel.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE A POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby na základě dotazů Objednatele zadaných prostřednictvím Portálu.  

5.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování Služeb, a to dle svého vlastního uvážení, zejména však z důvodů, že požadavky Objednatele jsou v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy či v rozporu se zájmy Poskytovatele či Zprostředkovatele, anebo pokud Objednatel požaduje zajištění takových služeb, které směřují k potlačení základních práv a svobod člověka či jsou jinak pohoršující, rasistické či nemravné.  

5.3.  Poskytování Služby může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.4.  Zprostředkovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto OP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Zprostředkovatel oznámí Objednateli e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Objednatele zadanou při Objednávce (resp. vedenou v databázi) Zprostředkovatele a/nebo zveřejněním nové verze OP na Portálu.

5.5.  Objednatel má právo změny OP odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení změny OP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, o které smluvní strany shodně konstatují, že je vzhledem k povaze Služeb dostatečná. Během plynutí výpovědní doby se pro vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem uplatní ustanovení předchozích OP. Pro zamezení pochybnosti smluvní strany tímto prohlašují, že Objednatel změnu OP akceptuje v plném rozsahu uhrazením ceny Služby, která bude požadována po takové změně OP.

6. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.  Cena Služeb je uvedena na Portálu na webových stránkách: www.tlappka.cz, dále také v aplikaci tlappka a je Objednatelem hrazena po uzavření Smlouvy (u ročního, půlročního členství).

6.2.  Cena může být uhrazena:

- online prostřednictvím Apple Pay či Google Pay nebo využitím platební brány Stripe
- případně jiným způsobem, který bude prostřednictvím Portálu umožněn.

6.3.  Po uhrazení ceny Služby ze strany Objednatele, vystaví Zprostředkovatel Objednateli fakturu (daňový doklad) za zprostředkování Služby, kterou v zašle elektronické formě na e-mail Objednatele uvedený v Objednávce nebo fakturu poskytne ke stažení Objednateli prostřednictvím Portálu. Faktura (daňový doklad) za zprostředkování Služby bude odpovídat výši ceny Služby a zahrnuje všechny náklady Zprostředkovatele na zprostředkování Služby. Uhrazenou cenu Služby vypořádá Zprostředkovatel s Poskytovatelem za podmínek mezi nimi sjednaných.  

6.4. Ceny Služeb (resp., půlročního nebo ročního členství) je Zprostředkovatel oprávněn průběžně měnit, a to písemným oznámením (postačí e-mailem) Objednateli učiněným nejméně 2 týdny před aplikovanou změnou ceníku. Změna ceny se však nedotkne již stávajícího období ročního členství.

7.  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu trvání Služby (po dobu trvání ročního, půlročního či měsíčního členství).

7.2.  Zprostředkovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:

-   opakované prodlení Objednatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Zprostředkovatelem Objednateli podle Smlouvy;

-   prodlení Objednatele s úhradou ceny Služby či jakéhokoli finančního plnění dle Smlouvy delší než 5 pracovních dní;

-   opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Objednatele dle těchto OP a/nebo Smlouvy.

7.3.  Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran (s účinností ex nunc), vyjma těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnosti mlčenlivosti; a povinnosti Objednatele k úhradě závazků zejm. k úhradě sjednané ceny Služby.

‍7.4. Objednatel (který je spotřebitelem) výslovně žádá Poskytovatele, aby plnění dle Smlouvy zahájil ihned po jejím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Poskytovatel proto sděluje Objednateli, že nemá právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

7.5.V rámci prvního ročního členství může Objednatel do 14 dnů od uzavření Smlouvy od této Smlouvy odstoupit a zažádat o vrácení uhrazené ceny, kterou zaplatil při uzavření Smlouvy, ponížené o plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku. Po 14 dnech již nelze právo na odstoupení a vrácení uhrazené ceny  uplatnit . Odstoupení dle tohoto článku lze doručit elektronicky prostřednictvím aplikace tlappka s formulací např. takto: “Odstupuji od smlouvy o poskytnutí veterinární péče, žádám o vrácení poměrné části ročního/měsíčního členství na můj bankovní účet č.ú. …………../………”.

7.6. V případě úmrtí zvířete, bude vrácena Objednateli poměrná část ceny v rámci ročního členství od okamžiku předložení veterinární zprávy nebo potvrzení o úmrtí zvířete ze strany veterinárního lékaře například prostřednictvím aplikace tlappka.

8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Ochranu osobních údajů Objednatele a Uživatele naleznete zde: https://www.tlappka.cz/gdpr

9.  OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1.  Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé smluvní strany.

9.2.  Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

9.3.  Tam, kde se v rámci těchto OP hovoří o Objednateli, rozumí se jím přiměřeně i příslušný Uživatel.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

10.1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

10.2. Zprostředkovatel žádným způsobem neodpovídá za poskytování Služeb. Všechna práva z vadného plnění ve vztahu k realizaci Poskytovatelem zajišťované Služby, je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele.

10.3.  Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie,  výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události.

10.4.  Zprostředkovatel neodpovídá za chování jednotlivých Objednatelů či Poskytovatelů ani jejich způsob užívání Služeb, zejména takový, který není v souladu s těmito OP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

10.5.   Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Objednatel realizuje, resp. za pomoci kterých platí cenu Služby. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Objednatel je v této souvislosti srozuměni s tím, že v případě, že využije možnosti (pokud takovou možnost Portál nabízí) “zapamatovat si platební kartu”, není Zprostředkovatel správcem dat o platební kartě. Zprostředkovatel tak zejména neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Zprostředkovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím platební brány jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

10.6. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Zprostředkovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Zprostředkovatele limitována do maximální výše ceny za poskytnutou Službu a pokud by tato limitace odpovědnosti do výše ceny Služby byla neplatnou, potom do výše hodnoty všech plateb, které Objednatel uhradil prostřednictvím Portálu.

10.7. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že veškerý obsah a doporučení uvedená na Portálu nebo v aplikaci jsou poskytovány jako obecné informace a neberou na sebe žádnou záruku či odpovědnost za specifické výsledky. Uživatel si je vědom, že jakékoli rozhodnutí či kroky učiněné na základě těchto doporučení jsou prováděny na jeho vlastní riziko.

11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

11.2.  Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě sporu se Zprostředkovatelem  či Poskytovatelem je Objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

11.3.  Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud, s výjimkou uvedenou v čl. 11.4. OP níže.

11.4.  Není-li Objednatel spotřebitelem, pak všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího.

11.5.  V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo obchodních podmínek jako celku.

11.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny v Češtině. Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Poskytovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze OP (např. do angličtiny), je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze OP.

11.7.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2.2.2024.